Zasady przyjęcia mieszkańca

Do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance przyjmowane są osoby na podstawie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy wydanej przez Starostę Powiatu Radomskiego.

Decyzja kierująca i decyzje odpłatności za pobyt w naszym Domu wydaje organ gminy własciwy dla osoby kierowanej.

 

Przy przyjęciu mieszkańca do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance wymagane są następujące dokumenty, gromadzeniem których zajmuje się ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania danej osoby:

- pisemny wniosek o skierowanie do domu złożony do ośrodka pomocy społecznej przez osobę ubiegającą się lub jej opiekuna prawnego,
- wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej,
- opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie,
- opinia powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego, decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość renty lub emerytury,
- zgoda osoby ubiegającej się o przyjęcie lub jej opiekuna prawnego (jeśli osoba jest ubezwłasnowolniona) na ponoszenie opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance,
- zaświadczenie lekarza internisty, psychiatry i psychologa o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o przyjęcie do naszego Domu,
- dowód osobisty

 

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Jedlance jest odpłatny. Średni miesięczny koszt utrzymania - 3 384 zł
Opłatę za pobyt w Domu wnoszą, w kolejności:
- mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu,
- małżonek, zstępni przed wstępnymi, lub inne osoby - zgodnie z umową zawartą z ośrodkiem pomocy społecznej,
- gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance.